วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,473. แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อต่างๆในภาวะอุทกภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

แนวทางการดูแลรักษาโรคต่างๆ ในภาวะอุทกภัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการดูแลรักษาโรคต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ที่ดำเนินงานในภาคสนาม เห็นพ้องในความจำเป็น คำแนะนำของแนวทางการดูแลรักษาโรคต่างๆ เหล่านี้ยึดแนวทางความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉินซึ่งมีบุคลากร ทางการ แพทย์ ศักยภาพในการวินิจฉัยโรคและยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอย่างจำกัดทั้งปริมาณและชนิด ของยาในการ เลือกใช้ ทั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลรักษาโรคต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต ลดความรุนแรงของโรคและการแพร่กระจายของโรค หรือการดูแลรักษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆ ให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดในภาวะอุทกภัย

แนวทางการดูแลรักษาโรคครอบคลุมโรคที่พบได้บ่อยดังต่อไปนี้
1. โรคผิวหนังที่พบบ่อยในภาวะอุทกภัย (โรคน้ากัดเท้า และผื่นคัน)
2. โรคติดต่อของระบบต่างๆที่พบบ่อยในภาวะอุทกภัย
  (1) โรคตาแดง
  (2) โรคทางเดินหายใจ
  (3) โรคอุจจาระร่วง
  (4) โรคฉี่หนู (Leptospirosis)
  (5) โรคไข้เลือดออก (Dengue fever)
  (6) โรคติดเชื้อทางผิวหนังและ เนื้อเยื่อ (นอกจากโรคน้ากัดเท้า)
และยังมีเนื้อหาเรื่อง
3. โรคที่เกิดจากสัตว์กัดที่พบบ่อยในภาวะอุทกภัย
  (1) จากสัตว์ไม่มีพิษ; ตะขาบ, ปลิง, ทาก, งูไม่มีพิษ, จรเข้, .ฯลฯ
  (2) จากสัตว์มีพิษ; งูพิษ, ผึ้ง, ฯลฯ
4. การดูแลบาดแผลที่ปนเปื้อนน้าสกปรก
5. การดูแลผู้ที่ถูกไฟดูด-ไฟช็อค
6. การดูแลผู้สาลักน้ำหรือจมน้า

Link download: http://www.k4flood.net/newweb/attachments/article/30/CPG%20flooding%20for%20moble%20team%2011%20nov%2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น