วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,456. การคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเบื้องต้น

การค้ดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยให้พยผู้ป่วยระยะเริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้น
โดยค้นหาในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
1. การตอบแบบสอบถาม ถ้าตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึ่่ง จะมีความไวและความจำเพาะดีพอสมควร ได้แก่
-เคยสูบบุหรี่
-ไอ แน่นอกหรือหอบเหนื่อยฉับพลันเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง
-มีเสมหะมากกว่า 2 ช้อนโต๊ะต่อวัน
2. การใช้ mini peak flow meter
ใช้ค่า PEF ที่น้อยกว่า 62 ของค่าที่ควรจะเป็น (% predicted value)
จะมีความไว 72.7 % ความจะเพาะ 81.1 %
ผู้ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวควรส่งตรวจ spirometry ต่อ เพื่่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไป

Ref: แนวทางปฏิบัติการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น