วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

259. Single thyroid Nodule/solid

ชาย 54 ปี มีก้อนทที่คอ 2 เดือน ไม่ปวด, PE: thyroid enlargement at Rt. side diameter 3.5 cm., regular, smooth surface, rubbery consistency, movable, no clinical hypothyroid or hyperthyroid, TFT: WNL, U/S : solid content จะให้การดูแลรักษาอย่างไร

ต้อง exclude malignancy ออกไปโดยดูจากตารางที่1 เพื่อทำ FNAB หลังจากนั้นให้การรักษาตามตารางที่2 แต่บางแนวทางแนะทำว่าควรทำทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม เช่นมีภาวะเลือดออกง่าย มีภาวะไทรอย์เป็นพิษร่วมด้วย
จะขอยกตัวอย่างการรักษาที่ใช้บ่อยคือ
Thyroxine Therapy เพื่อกดการหลั่งของ thyrotropin ซึ่งจะทำให้ต่อมขนาดเล็กลง โดยให้ thyrotropin [TSH] ต่ำกว่า 0.3 mU/liter โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ขนาดของต่อมจะลดลงมากกว่า 50% แต่ขนาดจะไม่ค่อยลดหลังจาก 6-12 เดือนไปแล้ว การทำให้ TSH ลดลงน้อยกว่า 0.1 mU/liter จะให้ผลดีกว่าแต่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด atrial fibrillation, ความผิดปกติของหัวใจอื่นๆ และลดความหนาแน่นของกระดูกอ่านเพิ่ม http://content.nejm.org/cgi/content/full/351/17/1764#F1

1 ความคิดเห็น:

 1. case นี้ เป็น ผู้ชาย (risk>หญิง), อายุ ไม่ถึง 60(<20,>60 มี risk)แต่ไม่ rule out , พบก้อน thyroid ขนาด > 3.5cm (>1.5cmมี risk) ลักษณะ solid content(มี risk) , แต่ movable ไม่ fix, ไม่มี node , clinical euthyroid (มี risk)

  มี differential CA thyroid, thyroid adenoma , granulomatous disease ,thyroid lymphoma

  ตาม guide line ต้องทำ FNA ถ้าเป็น
  1. benign ก็ให้ follow up และ ให้ eltroxin ถ้ายุบเร็วให้ระวังอาจเป็น CA ได้
  2. follicular neoplasia , ให้ทำ thyroid sinctigraphy ถ้าเป็น hot nodule ก็ไม่ค่อยเหมือน CA ถ้า cold nodule ควรทำ surgery หรือ ลองให้ eltroxin ถ้ายุบเร้วระวัง CA
  3.malignant ก็ surgery
  4.insufficient diagnosis ก็ทำ FNA ซ้ำ

  คนนี้ต้องทำ FNA แน่ๆเพราะดู hign risk CA thyroid

  ตอบลบ