วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

Helicobacter pylori tests

ผู้ป่วย Chronic abdominal pain จะมีวิธีการตรวจ Helicobacter pylori tests ได้อย่างไรบ้าง?

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
1. Noninvasive เป็นการทดสอบหา H. pylori โดยวิธีที่ไม่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวมากนัก ประกอบด้วยวิธีการทดสอบดังต่อไปนี้
1.1 Breath testing เป็นการทดสอบหา [13]C-urea หรือ [14]C-urea จากการหายใจ ซึ่งพบว่าเชื้อ H. pylori จะสร้างเอนไซม์ gastric urease ทำให้มีการผลิต[13]C-urea หรือ [14]C-urea ขึ้น วิธีการทดสอบนี้ได้รับการรับรองแล้วจาก USFDA
1.2 Serologic testing เป็นการทดสอบเพื่อหาแอนติบอดีต่อเชื้อ H. pylori วิธีการที่ใช้ในการทดสอบได้แก่วิธี ELISA
2. Invasive วิธีการทดสอบชนิดนี้เป็นวิธีการที่ต้องใช้การส่องกล้องทางเดินอาหาร และมีการตัดชิ้นเนื้อบริเวรเยื่อบุทางเดินอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อ H. pylori โดยวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 Histologic examination เป็นวิธีการย้อมสีชิ้นเนื้อเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจหาเชื้อ H. pylori
2.2 Culture การเพาะเลี้ยงเชื้อถือว่าเป็น gold standard ของการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดแต่ไม่แนะนำให้ทำในการตรวจหาเชื้อ H. pylori
2.3 Rapid urease test (RUT) การตรวจหาเอนไซม์ urease ที่ถูกผลิตขึ้นโดย H. pylori จากชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจ ตัวอย่างการทดสอบนี้คือ CLOtest[TM]ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น