วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

282. Alanine aminotransferase /Aspartate aminotransferase

Lab 2 ตัวนี้จำเป็นต้องเจาะคู่กันเสมอหรือไม่-Aspartate aminotransferase(AST,SGOT) พบใน liver, cardiac muscle, skeletal muscle, kidneys, brain, pancreas, lungs, leucocytesและ RBC -ส่วน Alanine aminotransferase (ALT,SGPT) พบใน liver แต่พบในอวัยวะอื่นน้อย ดังนั้นจึง specific ต่อตับมากกว่า
โรคต่างๆเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ AST และ ALT1. ตับอักเสบจากไวรัส(viral hepatitis) ระดับของเอนไซม์ AST และ ALT จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติประมาณ 10-100 เท่าของเกณฑ์ปกติ โดยจะสูงอยู่นาน 2-3 สัปดาห์แรกที่เริ่มเป็น และในบางรายที่มีตับอักเสบเฉียบพลัน ระดับของเอนไซม์ ALT อาจสูงกว่า AST
2. ตับอักเสบจากสารพิษ(toxic hepatitis) ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีสาเหตุของโรคมาจากการไดรับสารพิษที่มีพิษต่อตับ เช่น คาร์บอนเตทตราดลอไรค์(CCl4) พบว่าระดับของเอนไซม์ AST สูงกว่าปกติ 10-100 เท่าของเกณฑ์ปกติ
3. ตับแข็ง(cirrhosis) พบว่าระดับของเอนไซม์ AST สูงกว่าปกติประมาณ 2 เท่า และบางครั้งอาจอยู่ในระดับปกติ เพราะตับแข็งที่มีสาเหตุมาจากพิษสุรา จะมีการดำเนินของโรคที่เกิดขึ้นช้าๆ จึงทำให้เซลล์ของตับมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย ส่วนระดับเอนไซม์ ALT จะสูงขึั้นน้อยกว่า AST บางครั้งจึงนิยมใช้อัตราส่วนระหว่างค่า AST/ALT ช่วยในการวินิจฉัยภาวะของตับ เช่น ในตับอักเสบเฉียบพลันอัตราส่วนจะเท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า 1 ในขณะที่ผู้ป่วยตับแข็งอัตราส่วนนี้เท่ากับ 2.5
4. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(myocardial infraction) ระดับของเอนไซม์ AST ขึ้นสูงกว่าปกติ หลังจากผู้ป่วยมีอาการ heart attrack ประมาณ 24-48 ชั่วโมง แล้วจะกลับสู่ระดับปกติประมาณ 4-5 วัน ส่วนระดับเอนไซม์ ALT จะไม่สูงขึ้นกว่าปกติ

ดังนั้นการจะเลือกตัวใดก็อาศัยความรู้ข้างต้น และการเจาะพร้อมกันสองตัวก็มีประโยช์อย่างมากในการประเมินและให้การวินิจฉัยโรคของตับเองดังข้อมูลข้างต้น

http://74.125.153.132/searchq=cache:diVbAE1EBbAJ:www.medtechzone.com/data/chem/transferase.php+sgot+sgpt&cd=4&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น