วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

288. Dyspepsia

สืบเนื่องจากข้อ 284: พบผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย dyspepsia จะให้การดูแลรักษาอย่างไร
-การซักประวัติอย่างเป็นระบบจะทำให้เราพอจะบอกได้ว่าอาการของผู้ป่วยน่าจะมีสาเหตุมาจากโรคใดดังรายละเอียดในหัวข้อโรคที่เป็นสาเหตุของอาการ dyspepsia ข้างต้น
-การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรค (organic causes) ที่สงสัยเช่น anemia, jaundice, lymphadenopathy, hepatomegaly, abdominal mass, abdominal distension และ rectal shelf เป็นต้น ในผู้ป่วย NUD การตรวจร่างกายจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Complete blood count, liver function test, blood sugar, electrolyte, calcium, thyroid hormone อาจมีความจำเป็นในผู้ป่วย dyspepsia ที่อายุมากกว่า 45 ปี แต่ การส่งตรวจอื่นๆเช่น serum amylase, stool for ova&parasite ให้ส่งตามความจำเป็น การทดสอบการติดเชื้อ H. pylori โดย non invasive test เช่น urea breath test, stool antigen, serology ในผู้ป่วย non ulcer dyspepsia นั้นขึ้นกับแนวทางการ approach ของแต่ละประเทศ ซึ่งในต่างประเทศใช้วิธีทดสอบการติดเชื้อ H. pylori แล้วกำจัดเชื้อก่อนการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น แต่ guideline ในประเทศไทยที่จัดทำโดยสมาคมโรคทางเดินอาหารจะตรวจหาการติดเชื้อ H. pylori เมื่อทำการส่องกล้องตรวจ
-การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD) การตรวจ EGD จะทำให้เราทราบว่าสาเหตุของอาการ dyspepsia ได้เช่น reflux esophagitis, peptic ulcer, gastritis, malignancy เป็นต้น Upper GI study มีความไวต่ำกว่า EGD ในการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ dyspeps และมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำชิ้นเนื้อมาตรวจเพิ่มเติมได้
-ผู้ป่วยกลุ่มที่มีประวัติ typical biliary colic มักจะมี gallstone ควรส่งตรวจ ultrasound ส่วนผู้ป่วยที่มีประวัติเข้าได้กับ IBS ก็สามารถให้การรักษาแบบ IBS ได้เลย
-ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายว่าผู้ป่วยมี alarm features อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วยหรือไม่ ได้แก่ 1. Age of onset > 40 years
2. Awakening pain
3. Significant weight loss (>5% BW within 1 month or > 10% within 3 months)
4. History of GI bleeding
5. Persistent vomiting
6. Dysphagia
7. Strong family history of GI malignancy
8. Anemia
9. Jaundice
10. Hepatomegaly, splenomegaly, lymphadenopathy
11. Fever
12. Abdominal mass
13. Significant abdominal distention
14. Bowel habit change
http://74.125.153.132/search?q=cache:pGwrmZi4dGwJ:www.huaykamin.com/main/index.php%3Fname%3Dknowledge%26file%3Dreadknowledge%26id%3D22+dyspepsia+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87&cd=18&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น