วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

305. Ultrasound in lung lesion

ชาย 70 ปี ไข้ ไอ เสมหะ 1 wk. PE: mild dyspnea, decrease Lt. breath sound, CXR ดังนี้ ขอ DDx.


ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ: จากการทำ U/S ไม่พบ fluid แต่เห็น hyperechoic lesion 2.3 x 1.5 cm. ซึ่งคง rule out mass ไม่ได้ และได้ให้การรักษาแบบ community acquired pneumonia อาการและ CXR พบมี infiltration ลดลง จึงคิดว่าน่าจะมี pneumonia และอาจจะมี lung lesion เดิม จึง refer เพื่อ w/u ต่อ จะเห็นว่า U/S มีส่วนช่วยในการตรวจวินิจฉัยและตัดสินใจการรักษาได้อย่างดี ไม่ invasive เครื่อง U/S ก็มีอยู่แล้วในทุก รพ.

2 ความคิดเห็น:

 1. 1. LL atelectasis
  2. Pleural effusion (Bacteria, TB)
  3. Condolidation

  ตอบลบ
 2. R/o CA lung +/- Infection or effusion on top

  เหมือนมี paratracheal left soft tissue opacity

  ตอบลบ