วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

377. STEMI with thrombolytic agent

ชาย 53 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เจ็บอกซ้ายร้าวไปแขน 2 ข้าง 30 นาทีก่อนมา รพ. EKG เป็นดังนี้, Troponin T: negative, ถ้าจะให้การรักษาตาม fast tract MI โดยการให้ streptokinase ก่อน refer จะต้องเตรียมหรือทำอะไรบ้าง?

ต้องทราบและเตรียมดังนี้
-การวินิจฉัยว่าเป็น STEMI และที่ตำแหน่งใดของหัวใจ
โดยใช้ Clinical setting, ECG และ Biochemical markers
-ข้อบ่งชี้ของการใช้ยาระลายลิ่มเลือด
-ข้อห้ามใช้ยาละลายลิ่มเลือดเด็ดขาด (Absolute contraindications)
-ข้อที่ควรระวังหรืออาจพิจารณาใช้ยาละลายลิ่มเลือดได้ถ้าเห็นว่าได้ประโยชน์มากกว่าผลเสีย
(Cautions/Relative contraindications)
-วิธีการให้ยา/ขนาด
-ผลแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด รวมทั้งการแก้ไข
-ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการรักษา
ถ้าเขียนลงจะเยอะมากขอให้ติดตามอ่านตาม Link นะครับ

เพิ่มเติม: ในกรณีนี้พบมี ST segment elevation มากกว่า 1 mm (1 ช่อง) ใน lead V2-V6, I, aVL และมี ST depression ใน lead 3 ซึ่งเข้าได้กับ acute extensive anterior wall STEMI ส่วน troponin ที่ยังตรวจไม่พบเนื่องจากอาจจะตรวจเร็วก่อนที่จะขึ้นเพราะ troponin จะขึ้นภายใน 3-12 ชั่วโมง และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 12-48 ชั่วโมงhttp://203.157.7.27/km2/tiki-download_file.php?fileId=355

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น