วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

392. Iron deficiency anemia/Hb E trait suspected

ชาย 79 ปี มาด้วยอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย, PE: mark anemia, HL:WNL, Abd: no organomegaly จาก CBC และ PBS น่าจะวินิจฉัยอะไร
RBC เป็นลักษณะ hypochromic microcytic เด่น มี anisopoikilocytosis เล็กน้อย, โดยพบมี MCV, MCH และ MCHC ต่ำ มีRDW เพิ่มขึ้น จึงคิดถึงภาวะ iron deficiency anemia ส่วนที่มี target cell เล็กน้อย อาจมี Hb E trait ร่วมด้วยได้ หรือ iron deficiency anemia เองก็สามารถมีได้บ้างเล้กน้อย แต่ซีดมากขนาดนี้สาเหตุหลักน่าจะเป็น iron deficiency anemia แต่อาจยืนด้วยการตรวจ iron study รวมทั้งต้องหาสาเหตุต่อเพื่อการแก้ไข
ภาพจาก web

http://home.kku.ac.th/acamed/kanchana/bsi.html

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ23/2/53 08:07

  mirocytic anemia : iron def anemia from chronic blood loss with some target cell may be from underlying Hb E trait, that not cause anemia.
  eosinophilia : may be parasitic , allergic cause
  rouleax formation : non specific for allergy, collagen vascular disease , hematologic malignancy

  ตอบลบ
 2. DDx iron def anemia caused
  thalassemia major.. unlikely
  lead poisoning.. น่าจะวัยทำงานมากกว่า
  sideroblastic anemia .. ไม่เคยเจอ case ??

  แก่แล้ว DDx มะเร็ง อันดับ1 พยาธิ อันดับ 2 nutrition อันดับ 3
  ์NSAIDs อันดับ 4

  ตอบลบ