วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

336.Energy and fluid calculation

มีหลักในการคิด พลังงานและปริมาณสารน้ำอย่างไร ในกรณีให้ intravenous fluid การคำนวนพลังงาน
Basal Metabolism Rate (BMR)
-ผู้ชาย BMR = 66 + (13.7 x น้ำหนักตัวเป็น กก.) + (5 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (6.8 x อายุ)
-ผู้หญิง BMR = 665 + (9.6 x น้ำหนักตัวเป็น กก.) + (1.8 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (4.7 x อายุ)
แล้วคูณด้วย factor ดังนี้
1 นั่งทำงานอยู่กับที่ และไม่ได้ออกกำลังกายเลย = BMR x 1.2
2 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย ประมาณอาทิตย์ละ 1-3 วัน = BMR x 1.375
3 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง ประมาณอาทิตย์ละ 3-5 วัน = BMR x 1.55
4 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก ประมาณอาทิตย์ละ 6-7 วัน = BMR x 1.725
5 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนักทุกวันเช้าเย็น = BMR x 1.725

การคำนวนปริมาณสารน้ำ
-คำนวณปริมาณสารน้ำที่ควรได้ต่อวันก่อน ซึ่งจะประกอบด้วย maintenance fluid (คำนวณตามสูตรของ Holiday-Segar) + fluid deficit + ongoing loss
-แต่ถ้าคนไข้รับประทานได้ ปริมาณน้ำที่ต้องการทาง IV จะลดลง เช่น อาจให้แค่ 1/2M (ครึ่งหนึ่งของ maintenance fluid)
-สูตร Holiday-Segar: 10kgแรกให้คูณ 100 , 10kg ต่อมาให้คูณ 50 , น้ำหนักที่เหลือให้คูณ 20 หน่วยเป็น ml. หรือาจใช้ 35 ml/kg/day ก็ได้
-Fluid deficit คือ ปริมาณน้ำที่ขาดไป ที่ต้องให้เข้าไปเพิ่ม สามารถประเมินออกมาได้เป็น %โดย 1 % deficit จะเท่ากับ10 มล./กก. [มีรายละเอียดต่อใน หัวข้อ 343]
-Ongoing loss(concurrent loss) คือ น้ำที่ยังมีการสูญเสียจากร่างกายอีก เช่น ยังท้องเสีย หรืออาเจียนอยู่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น