วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

320. Antibacterial drug in upper respiratory tract infection

ใน Upper respiratory tract infection มีหลักการเลือกชนิดของ antibiotic อย่างไร

การเลือกใช้ยาอาจพิจารณาจากเชื้อที่เป็นสาเหตุ ซึงอาศัยข้อมูล เช่น อายุ ถิ่นที่อยู่ ลักษณะทางคลินิกรวมทั้งตำแหน่งของการติดเชิ้อ แล้วมาพิจารณายาตามตารางดังนี้

1 ความคิดเห็น: