วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

399. Obstructive lung disease [COPD]/spirometry

ชาย 76 ปีหอบเหนื่อยเรื้อรัง ทำ spirometry ผลเป็นดังนี้ จะแปลผลว่าอย่างไรพบว่ามีแต่การเป่าไม่มีการดูดกลับ [มีแต่ช่วงหายใจออกไม่มีช่วงหายใจเข้า] เพราะไม่มีกราฟในช่วง inspirationโดยถ้านำมาเทียบกับกราฟข้างล่างจะพบว่าเป็นลักษณะของ severe obstructive lung disease (ลูกศรชี้)
เมื่อมาดูที่ตารางตัวเลขพบว่า
-FVC ดีกว่าค่าที่ควรจะเป็น = ปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่จนสุดจากตำแหน่งหายใจเข้าเต็มที่ของผู้ป่วยดี
-FEV1 ต่ำมาก = ปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่จากตำ แหน่งหายใจเข้าเต็มที่ของผู้ป่วยนี้ต่ำมาก
-FEV1/FVC คำนวณได้จากการนำ ค่า FEV1 หารด้วย FVC และคูณด้วย 100 หน่วยเป็น
เปอร์เซนต์ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า percent FEV1 (%FEV1) เป็นข้อมูลดีที่สุดที่แสดง
ถึงการอุดกั้นของหลอดลม
ซึ่งพบว่ามีค่าต่ำมากในผู้ป่วย
-FEF 25 – 75% หรือ Maximal mid expriratory flow [MMEF] ต่ำมาก = ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การไหลของอากาศในช่วงกลางของ FVC ต่ำมาก
หมายเหตุ: จากการค้นดูพบว่าถ้าไม่ได้เกิดจากการวัดผิดพลาด ใน COPD เองก็อาจมี FVC ปกติหรือต่ำกว่าปกติเล็กน้อยได้ ตรงกันข้ามกับ FEV1 ที่มักลดลงไปในอัตราส่วนที่มากกว่า
ส่วนประกอบของ Normal flow-volume curve

Abnormal pattern of flow-volume curve
http://www.occmednop.org/document/BookSpirometry.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น